Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Новини ПДВ

З 1 січня 2015 року запроваджується система електронного адміністрування ПДВ -  розділ V Податкового кодексу України до­повнено статтею 2001, яка забезпечує автоматичний облік у розрізі плат­ників ПДВ:

•            суми податку, що містяться у ви­даних та отриманих податко­вих накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних;

•            суми податку, сплачені платника­ми при ввезенні товару на митну територію України;

•            суми поповнення та залишку ко­штів на рахунках в системі елект­ронного адміністрування ПДВ;

•            суми податку, на яку платники мають право видати податкові накладні.

 Порядок електронного адміні­стрування ПДВ встановлюється Кабінетом  Міністрів  України.

Рахунки відкривати­муться платникам автоматично

Для їх відкриття центральний ор­ган виконавчої влади, що забезпе­чує реалізацію податкової та митної політики, надсилає банку, в якому відкриваються ці рахунки, реєстр платників, в якому зазначаються назва платника, код ЄДРПОУ та ін­дивідуальний податковий номер платника. Банк, у якому відкрива­ються рахунки платників у систе­мі електронного адмініструванняПДВ, визначається Кабінетом Мі­ністрів України.

На рахунок у системі електрон­ного адміністрування ПДВ платни­ка зараховуються кошти:

•            з власного поточного рахунку платника в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, що обчислюється відповідно до п. 2001.3ст. 2001Податкового кодексуУкраїни;

•            з власного поточного рахунку платника в сумах, недостатніх для сплати до бюджету узгод­жених податкових зобов’язань з цього податку;

•             з власного поточного рахунку платника в сумі податку, отри­маного від покупців при про­веденні операцій з продажу то­варів/послуг за готівкові кошти або при проведенні бартерних (товарообмінних) операцій;

•            з власного поточного рахунку платника в сумі податку, нара­хованого платником за резуль­татами проведення операцій,передбачених п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексуУкраїни.

З рахунку у системі електронно­го адміністрування ПДВ платника перераховуються кошти до держав­ного бюджету або на спеціальний рахунок платника — сільськогос­подарського підприємства, що об­рав спеціальний режим відповід­но до ст. 209 Податкового кодек­суУкраїни, в сумі податкових зобов’язань з ПДВ, що підлягає сплаті за на­слідками звітного податкового пе­ріоду.

Кошти, зараховані на рахунок платника в системі електронного адмініструванняПДВ, є коштами, які використовуються виключно у цілях, визначених п 2001.5 ст. 2001вищезазначеного Кодексу.

Платнику ПДВ після анулюван­ня реєстрації платника податку закривається його рахунок у сис­темі електронного адміністрування ПДВ, а залишок коштів на такому рахунку перераховується до бю­джету на підставі реєстру, якийцентральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає банку, в якому відкрито рахунки платників у системі елек­тронного адміністрування ПДВ, в якому зазначаються назва плат­ника, код ЄДРПОУ та індивідуаль­ний податковий номер платника і сума податку, що підлягає пере­рахуванню до бюджету. На підста­ві такого реєстру банк перераховує суми податку до бюджету.

     2. Скасовано паперові форми податкових на­кладних(відповідні зміни внесено до ст. 201 Податкового кодексуУкраїни). У зв’язку з цим немає необхідності складати податкову накладну у двох примірниках, про що також внесе­но зміни до п. 201.4 вищезазначеної статті. Встановлено, що платник ПДВ зобов’язаний надати покупцю (отримувачу) податкову накладну, складену в електронній формі з до­триманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законо­давством, електронного підпису уповноваженої платником особи, і зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних.З 01.01.2015 р. реєстрації в Єдиному реєстрі податкових на­кладних підлягатимуть всі подат­кові накладні незалежно від роз­міру ПДВ в одній податковій на­кладній.

У разі нарахування податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми ПДВ було включено до скла­ду податкового кредиту, якщо такі товари/послуги, необоротні акти­ви починають використовуватися в операціях, що не є об’єктом опо­даткування, звільнених від опо­даткування, передаються у меж­ах балансу або використовуються в операціях, що не є господар­ською діяльністю платника податку, платник також має скласти і заре­єструвати відповідні податкові на­кладні в Єдиному реєстрі податко­вих накладних.

Доповненнями, внесеними до п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексуУкраїни, передбачено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не під­тверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними.

Сума податку, на яку платник має право видати податкові накладні (∑Накл), обчислюється за такою формулою:

Накл   =∑НаклОтр  +∑Митн+ ∑ПопРах - ∑НаклВид - ∑Відшкод - ∑Перевищ,

 

де ∑НаклОтр— загальнасума податку за отриманими платником подат­ковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових на­кладних;

Митн— загальна сума податку, сплаченого платником при ввезенні то­варів на митну територію України;

ПопРах—загальна сума поповнення рахунку в системі електронного ад­міністрування податку на додану вартість з власного поточного рахунку платника;

НаклВид— загальна сума податку за виданими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних;

Відшкод— загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного від­шкодування;

Перевищ — загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазна­чених платником у поданих податкових декларациях, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних, зареє­строваних в Єдиному реєстрі податкових накладних.

     Щодо реєструвиданих та отриманих податкових накладних. Змінами, вне­сеними до п. 201.15 ст. 201 Податкового кодексу, не передбачено ведення платником ПДВ реєстру виданих та отриманих податкових накладних і по­дання до контролюючого органу копій записів у такому реєстрі в електро­нному вигляді.

Водночас зазначену статтю доповнено новим п. 201.111, згідно з яким на платників ПДВ покладено обов’язок ведення реєстру виданих та отри­маних документів, які є підставою для нарахування сум ПДВ, що від­носяться до податкового кредиту, без отримання податкової накладної  (транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставля­ється платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, касові чеки, податкова накладна при постачанні послуг нерезидентом). Платники податку у складі податкової звітності з цього податку подають до контролю­ючого органу копії записів у цих реєстрах за такий період в електронному вигляді. Форму, порядок заповнення та подання реєстру буде встановлено згідно із законодавством.

3. Податкова звітність з ПДВ – виключно в електронній формі. Пункт 49.4 ст. 49 Податкового ко­дексу України доповнено абзацом другим, яким встановлено, що податко­ва звітність з ПДВ подається до контролюючого органувсіма платниками в електронній формі з дотриманням умови щодо реє­страції електронного підпису під­звітних осіб у порядку, визначено­му законодавством. Отже, почина­ючи із 1 січня 2015 року усі платники ПДВ мають звітуватися виключно в електронній формі. При цьому подання декларації в паперовому вигляді із січня 2015 р. не перед­бачається.За підсумками звітного податко­вого періоду відповідно до задекла­рованих в податковій декларації ре­зультатів платником проводиться розрахунок з бюджетом у порядку, визначеному ст. 200 Податкового кодексуУкраїни.

    4. Джерелом сплати грошових зобов’язань або погашення подат­кового боргу платника податків- є та­кож суми коштів, що обліковують­ся в системі електронного адміні­стрування ПДВ.

Згідно з чинними нормами законодавства джерелами самостійної сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу плат­ника податків є будь-які власні ко­шти, у тому числі отримані від про­дажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел з урахуванням особливостей, ви­значених ст. 87 Податкового кодек­су України, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів. Доповненнями,      внесеними до п. 87.1 ст. 87 Податкового кодексу України, передбачено, що джерелом самостійної сплати грошових зобов’язань з ПДВ є та­кож суми коштів, що обліковують­ся в системі електронного адміністрування ПДВ.

    5. Збільшено з 300 тис.грн. до 1 млн.грн. граничну суму обсягів постачання при реєстрації платників ПДВ.

Почина­ючи з 1 січня 2015 р. обов’язковій реєстрації платниками ПДВ під­лягатимуть  лише особи, у яких загальна сума від здійснення опе­рацій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом VПодаткового кодексу України, у тому числі з викорис­танням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних міся­ців, сукупно не перевищуватиме 1 млн. грн. (без урахування ПДВ). Нагадаю, що до 2015 р. «поріг» обов’язкової реєстрації суб’єкта господарювання платником ПДВ було встановлено у розмірі, що переви­щує 300 тис. грн.

  6. Щодо бази оподаткування ПДВ.

При визначенні бази оподаткування операцій з постачання товарів/по­слуг згідно з п. 188.1 ст. 188 По­даткового кодексу (виходячи з до­говірної вартості) слід враховувати, що вона не може бути нижче ціни придбання товарів/послуг, що по­стачаються, а база оподаткування операцій з постачання необорот­них активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського облі­ку, що склалася станом на поча­ток звітного (податкового) періоду,протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи із звичайної ціни), за винятком:

•            товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулю­ванню;

•            газу, який постачається для по­треб населення.

Удосконалено норму щодо про­ведення коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника й отримувача това­рів чи послуг. А саме: встановлено, що таке коригування має відбува­тися на підставі розрахунку кори­гування до податкової накладної, складеного в порядку, встановле­ному для податкових накладних, та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних.

7. Податковий кредит при  поста­чанні послуг нерезидентом.

Змі­нено норму щодо дати виникнення права на податковий кредит при постачанні послуг нерезидентом на митній території України.

З 1 січня 2015 р. право на податковий кредит за такими операціями виникати­ме на дату складання платником податкової накладної за такими операціями за умови її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових на­кладних. При цьому така податкова накладна вважатиметься підставою для включення зазначеної вній суми ПДВ до податкового кредиту, якщо її зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних.

8. Бюджетне відшкодування

З 1 січня 2015 року бюджетному відшкодуванню підлягає від’ємне значення ПДВ, сформоване за результатами звітного місяця (за чинними правилами, відшкодовується від’ємне значення попереднього місяця, не погашене протягом звітного місяця). Таким чином, строк відшкодування ПДВ скорочується на один місяць.Від’ємне значення ПДВ підлягатиме бюджетному відшкодуванню в частині, що не перевищує граничну суми для реєстрації податкових накладних в ЄРПН, розрахованої на момент подання декларації(відповідна формула наведена у п.2).

Змінено критерії автоматичного бюджетного відшкодування.

Нові критерії, які діють з 01.01.2015: «мають необоротні активи, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує у дванадцять разів суму податку, заявлену до відшкодування та:

а) здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 40 відсотків загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним періодом - протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів) та/або

б) здійснили інвестиції в необоротні активи у розмірах не менше ніж 3 мільйони гривень протягом останніх 12 календарних місяців».

Виключено наступні критерії: «розбіжності між податковим кредитом та податковим зобов’язанням не більше 10%», показники по заробітній платі та чисельності працівників, «податкове навантаження більше за середньогалузеве».

     Нагадаю, Законами України №№1588, 1621 внесено зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України, якими вдосконалено положення чинного законодавства в частині податку на прибуток, ПДВ, податку на доходи фізичних осіб, акцизного податку, плати за користування надрами. Зокрема прийнятими змінами скасовано низку пільг щодо оподаткування податком на прибуток та ПДВ, впроваджено систему електронного адміністрування ПДВ, яка дасть змогу скоротити можливості для зловживання, створити умови для унеможливлення отримання незаконного бюджетного відшкодування, збільшити надходження до бюджету, розширено базу оподаткування акцизним податком, зокрема за рахунок альтернативних видів палива, запроваджено новий загальнодержавний збір – військовий, змінено порядок оподаткування пасивних доходів. Зазначені зміни сприятимуть створенню умов для збільшення надходжень до бюджету, забезпеченню справедливості в оподаткуванні, а також фінансової стабільності.   

Джерело: ck.sfs.gov.ua

Блог Юрист Луцьк

Юрист Луцьк, Адвокат Луцьк Матвіюк Наталія Росиславівна

Юрист Луцьк, Адвокат Луцьк, Юридичні послуги у Луцьку на Волині та Західній Україні, Реєстрація та припинення юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Луцьк, внесення змін в установчі документи, договірна та кадрова робота, юридичне обслуговування підприємств та підприємців, позовна робота. (099) 634-86-83; (096) 855-08-88; yurist-1@ukr.net
  • Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій (щодо скасування реєстрації...

  • Плату за оренду земельних паїв запропоновано встановити у розмірі не менш ніж 10% вартості чорноземів. Сьогодні мінімальна ставка — 3%.У...

  • В Україні з'явиться Державна аудиторська службаКабмін вирішив створити Державну аудиторську службу України, реорганізувавши Державну фінансову інспекцію шляхом перетворення. Служба утворюється...

Портал новин

Блог Адвокат Луцьк

Адвокат Луцьк, Юрист Луцьк, Юридичні послуги у Луцьку

Реєстрація та припинення юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Луцьк, внесення змін в установчі документи, договірна та кадрова робота абонентське обслуговування підприємств та підприємців, позовна робота, сімейні, трудові, спори, інші юридичні послуги. (099) 634-86-83; (096) 855-08-88; yurist-1@ukr.net
Ви знаходитесь: Home Новини Новини ПДВ

Rambler's Top100 HotLog  МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов

bigmir)net TOP 100 Анализ веб сайтов