Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Підготовка та укладення господарських договорів

Підготовка та укладення господарських договорів

Єдиного порядку укладення господарського договору не існує. Це пов’язано зі складністю господарського життя, а саме:
- багатоманітністю господарських договорів;
- різноманітністю підстав їх укладення (вільне волевиявлення сторін чи обов’язковість укладення договору – відповідно до державного замовлення, державного завдання, завдання власника майна підприємства або попередніх зобов’язань сторін, зафіксованих в їх установчих документах, рамочних контрактах);
- складність визначення оптимального виконавця чи покупця;
- вимоги застосування певних процедур укладення договору, передбачених законом (наприклад, щодо: договорів концесії; договорів купівлі-продажу, об’єктів приватизації; договорів, виконання робіт, за якими фінансується за рахунок державних коштів) або міжнародними договорами України (в т. ч. на отримання кредитів від міжнародних установ та організацій) та ін.
Проте аналіз чинного господарського законодавства дозволяє визначати основні засади укладання господарських договорів, включаючи й процедури, що застосовуються при цьому.
Розрізняють конкурентні та неконкурентні способи укладення господарських договорів.
Конкурентними способами укладення господарських договорів є:
- торги (аукціони, тендери); застосування таких процедур передбачається: ГК України (ст. 185), законами “Про приватизацію державного майна” (ч. 2 ст. 2, ч. 1 ст. 15, ст. 16), “Про приватизацію майна невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” (статті З, 13-16), “Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти” (статті 13, 18-29) та ін.;
- конкурси: застосовуються відповідно до законів: “Про приватизацію державного майна” (ч. 2 ст. 2, ч. 1 ст. 15, ст. 16), “Про приватизацію майна невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” – ст. 17-21, “Про архітектурну діяльність” (ст. 6), “Про концесії” (статті 6-8) та ін.;
- конкурентні переговори (двоступеневі торги); застосування таких процедур передбачається: Законом “Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти” (статті 30-31);
- процедура запиту цінових пропозицій (котирувань) – ст. 32 Закону “Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти”.
Торги (аукціони, тендери) можуть бути кількох видів.
Так, розрізняють торги на реалізацію майна, робіт, послуг (договір укладається з тим із учасників торгів/претендентів, який запропонував найвищу ціну за майно, що продається, або роботи, послуги, що пропонуються) і торги на придбання майна, визначення виконавця робіт або послуг (договір укладається з тим із учасників торгів, який запропонував найнижчу ціну за майно, яке необхідно придбати, або за виконання необхідних для замовника робіт).
При застосуванні конкурсу договір укладається з тим із виконавців, який запропонував найкращий (найефективніший) спосіб виконання. Своєю чергою конкурси можуть бути комерційними (при визначенні переможця враховується запропонована ним ціна виконання за рівних фіксованих умов виконання) і некомерційними (переможцем конкурсу визнається претендент, який запропонував найкращі умови виконання).
За критерієм кола осіб розрізняють торги і конкурси таких видів: відкриті (до участі в торгах чи конкурсі запрошуються всі виконавці, що відповідають встановленим вимогам), закриті або з обмеженою участю (лише спеціально запрошені претенденти можуть брати участь у торгах чи конкурсі), з попередньою атестацією виконавців (подавати тендерні чи конкурсні пропозиції для визначення переможця можуть лише претенденти, які пройшли попередню кваліфікацію).
Ознаки конкурентних способів мають також конкурентні переговори або двоступеневі торги, до участі в яких запрошуються кілька виконавців; переможець визначається шляхом проведення спеціальної процедури, що складається з двох етапів (на першому виконавці подають свої тендерні пропозиції без зазначення ціни; після оцінки попередніх пропозицій замовник проводить переговори з будь-ким з виконавців щодо уточнення вимог до виконання; на другому етапі виконавці, пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, подають остаточні тендерні пропозиції з врахуванням уточнених вимог до виконання та із зазначенням ціни; на підставі оцінки та зіставлення поданих пропозицій замовник визначає переможця).
Порядок застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) для закупівель вже готових для вжитку товарів, передбачений ст. 32 Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг для державних потреб”, також передбачає конкуренцію виконавців: подібний запит направляється щонайменше трьом виконавцям, кожен з яких може подати лише одну цінову пропозицію; замовник укладає договір про закупівлю з тим виконавцем, який подав пропозицію з найнижчою ціною.
Серед неконкурентних способів укладення господарських договорів розрізняють два основних види:
- загальний порядок укладання господарських договорів: процедура укладення господарського договору цим способом (передбачена ст. 181 ГК України) складається з кількох стадій (при цьому кожна подальша настає лише в тому випадку, якщо на попередній стадії договір не було укладено):
1 стадія – розробка проекту договору та його надсилання потенційному контрагенту;
2 – стадія розгляду одержаного проекту договору та його підписання, а якщо у потенційного контрагента виникли розбіжності з проектом договору – то й одночасне складання протоколу розбіжностей та відправлення разом з підписаним договором авторові проекту (протягом 20 днів з моменту отримання проекту договору);
3 – стадія розгляду і узгодження розбіжностей, якщо останні мали місце, і передачі переддоговірного спору на розгляд господарського суду (як правило, протягом 20 днів з моменту отримання підписаного договору з протоколом розбіжностей), якщо узгодження розбіжностей не відбулося;
4 – стадія судового рішення, якщо розбіжності не були врегульовані і одна із сторін передала спір на розгляд господарського суду). Наслідки непередання переддоговірного спору на розгляд господарського суду залежать від підстав укладення договору:
(а) якщо договір грунтується на державному замовленні або державному завданні (тобто укладення його є обов’язковим), то він вважається укладеним у редакції протоколу розбіжностей;
(б) у разі укладення договору за волевиявленням сторін неузгодження розбіжностей свідчить про відсутність згоди сторін на його укладення у відповідній редакції;
- шляхом проведення прямих переговорів повноважними представниками сторін, що може завершитися:
(а) підписанням попереднього договору (протоколу про наміри або передконтрактної угоди) з фіксацією у ньому обов’язків сторін щодо укладення основного договору в майбутньому після виконання сторонами підготовчих дій або
(б) підписанням основного договору, якщо його укладення не потребує попередньої підготовки і сторони дійшли згоди щодо всіх умов договору (такий спосіб зазвичай застосовується при укладенні договорів на ярмарках); різновидом процедури укладення господарського договору шляхом переговорів є передбачена ст. 33 Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг для державних потреб” процедура закупівлі в одного виконавця.
Господарський кодекс України визначає особливості укладення господарських договорів залежно від підстав (державне замовлення, рішення суду), застосування певної модифікації форми договору (типовий договір, примірний договір, договір приєднання).
Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням (ст. 183 ГК) полягає в тому, що:
- договір, що укладається на підставі державного замовлення, іменується державним контрактом;
- укладення договорів на підставі державного замовлення для певних суб’єктів господарювання (державних підприємств, підприємств-монополістів та підприємств, які функціонують переважно на базі державної власності) є обов’язковим, а для решти -добровільним;
- договори за державним замовленням укладаються між виконавцями державного замовлення та державними замовниками, що уповноважені від імені держави укладати договори (державні контракти);
- укладення державного контракту за державним замовленням з підприємствами, для яких він є обов’язковим, здійснюється в загальному порядку, передбаченому ст. 181 ГК з урахуванням особливостей, передбачених законодавством; в решті випадків — як правило, із застосуванням конкурентних способів визначення виконавців, передбачених Законом “Про закупівлю товарів, робіт і послуг для державних потреб”;
- зміст державного контракту становлять господарські зобов’язання сторін щодо виконання державного замовлення;
- форма державного контракту – повна письмова (єдиний правовий документ, що підписується обома сторонами);
- держава в особі Кабінету Міністрів України виступає гарантом за зобов’язаннями державних замовників;
- ухилення від укладення договору за державним замовленням є порушенням господарського законодавства і тягне за собою негативні наслідки (в т. ч. заходи відповідальності) для виконавця, який без належних підстав ухиляється від укладення договору; переддоговірні спори, пов’язані з укладенням договору за державним замовленням, вирішуються господарським судом;
- виконавець державного замовлення звільняється від обов’язку укладення державного контракту на умовах, визначених державним замовленням, у разі визнання в судовому порядку державного замовлення недійсним.
Особливості укладення господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах відповідно до ст. 185 ГК полягають у тому, що в цих випадках застосовуються загальні правила укладення договорів на основі вільного волевиявлення, з урахуванням нормативно-правових актів, якими регулюється діяльність відповідних бірж, ярмарків та публічних торгів.
Специфіка укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів відповідно до положень ст. 184 ГК полягає в можливості застосування різних модифікацій письмової форми договору (щодо регульованих договорів) чи певної її модифікації (шляхом підписання сторонами єдиного правового документа) – щодо договорів, які укладаються на основі типових чи примірних договорів.
Зміна та розірвання договору здійснюється, як правило, за згодою сторін (якщо інше не передбачено законом та договором), а у разі відсутності згоди – в судовому порядку за позовом заінтересованої сторони за умови дотримання порядку, передбаченого ст. 188 ГК України (включає: надсилання ініціатором зміни чи розірвання договору відповідної пропозиції іншій стороні; розгляд такої пропозиції адресатом та відповідь на неї протягом 20-денного строку з моменту отримання; передання спору на розгляд суду протягом 20-денного строку з моменту отримання відмови прийняти пропозиції щодо зміни чи розірвання договору чи закінчення терміну отримання відповіді (у разі залишення пропозиції без відповіді).


Підготовка та укладення господарських договорів у Луцьку і Волинській області, договір луцьк, договора, складання, консультації по договорах у Луцьку.

АДВОКАТ

Матвіюк Наталія Ростиславівна
(099) 634 86 83
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.yurist.lutsk.ua

 

Внесення змін в установчі документи

Внесення змін в установчі документи

Для проведення змін надаються такі документи:

 1. заява за формою 1-ОПП
 2. нотаріально завірена копія нового статуту або змін до нього
 3. нотаріально завірена копія нового установчого договору або змін до нього
 4. протокол зборів учасників (засновників), яким затверджено зміни
 5. при зміні засновників-фізичних осіб – ксерокопії їх паспортів та ідентифікаційних кодів
 6. при зміні засновників-юридичних осіб – довідка за формою 4-ОПП (ксерокопія, завірена за місцем видачі, не більше як місячної давнини). Якщо юридична особа-засновник зареєстрована в тій же само податковій – надати копію довідки статистики та свідоцтва про реєстрацію
 7. при зміні адреси подається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію, довідка статистики та документ, що підтверджує нову адресу. 

Для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи засновники (учасники) або уповноважений ними орган чи особа повинні подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

 • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;
 • нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів;
 • оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію;
 • два примірники змін до установчих документів юридичної особи та два примірники установчих документів у новій редакції, або два примірники установчих документів у новій редакції; (нотаріально посвідчені)
 • документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів.


У разі внесення змін до статуту, які пов'язані із зменшенням статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення.

У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, додатково подається або копія рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірена в установленому порядку, або нотаріально посвідчена копія заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи на підставі факту смерті фізичної особи - засновника (учасника) та відмови інших засновників (учасників) у прийнятті спадкоємця (спадкоємців) померлого до складу засновників, додатково подається нотаріально посвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи або відповідна довідка органу реєстрації актів громадянського стану чи судове рішення про оголошення громадянина померлим.

У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною найменування або місцезнаходження юридичної особи, додатково подається свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною мети установи, додатково подається копія відповідного судового рішення.

Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи подаються засновником (учасником) юридичної особи або особою, уповноваженою засновниками (учасниками), особисто, державному реєстратору додатково пред'являються паспорт та документ, що засвідчує його (її) повноваження.


Слід зазначити, що до впровадження Єдиного державного реєстру юридична особа самостійно подає відомості про зміни до фондів та установ, де її було зареєстровано. Підприємство має подати заяви (такі само як і при реєстрації) з відміткою про внесення змін та новими даними.

Орієнтиром того, чи потрібно подавати нові відомості до державних установ може слугувати відповідна реєстраційна картка – якщо при первинній реєстрації відомості, що зазнали змін, надавалися, то, відповідно, вони мають надаватися і у випадку внесення таких змін.

Окремо слід зазначити порядок реєстрації таких змін в податковій інспекції за місцезнаходженням підприємства. Документи спочатку подаються до відповідного підрозділу податкової міліції та після перевірки вказаних в них даних подаються власне до податкової інспекції.


Внесення змін в установчі документи, проведення реєстраційних змін, проведення змін до документів Луцьк Юрист

АДВОКАТ

Матвіюк Наталія Ростиславівна
(099) 634 86 83
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.yurist.lutsk.ua
 

Створення та реєстрація підприємств

Створення та реєстрація підприємств

Пропонуються послуги 

 • Під приємництво в Україні

 • Вибір виду (організаційно-правової форми) підпр иємства

 • Малорозповсюдженні організаційно-правові ф о рми підприємств

 • Документи, необхідні для реєстрації підпри ємства

 • Статутний капітал (фонд) для ТОВ  і ПП

 • Реєстрація змін в установчі докуме нти

 • Порядок реєстрації приватного пі дприємства (ПП)

 • Механізм створення товариства з обмеженою відп овідальністю й акці онерного товариства

 • Реєстрація підприємства в органах соціального страхування  й пен сійного фонду України

 • Відкриття банківськог о рах унку

 • Ліцензування підприємниць кої дія льності

 • Патентування підпр иємн ицької діяльності

 • Порядок створення товариства з об меженою ві дповідальністю

 • Кредитуванн я підп риємств


 • Порядок реєстрації приватного пі дприємства у Луцьку і Волинській області, Створення та реєстрація підприємств Юрист Луцьк, юридичні послуги у Луцьку

 • АДВОКАТ

  Матвіюк Наталія Ростиславівна
  (099) 634 86 83
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  http://www.yurist.lutsk.ua

  Підготовка установчих документів підприємства

   Підготовка установчих документів підприємства

  Згідно із Господарським та Цивільним кодексами України підприємства діють на підставі установчих документів, які затверджуються засновником (засновниками) підприємства. 

  Для приватного підприємства таким установчим документом є статут. Відповідно до статті 82 Господарського кодексу України установчим документом повного товариства і командитного товариства є засновницький договір. Установчим документом акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю є статут.

  Установчі документи господарського товариства повинні містити відомості:

  • вид товариства;
  • предмет і цілі його діяльності;
  • склад засновників та учасників;
  • склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів;
  • інші відомості.

  Статут підприємства повинен містити:

  • відомості про його найменування і місцезнаходження,
  • мету і предмет діяльності,
  • розмір і порядок утворення статутного та інших фондів,
  • порядок розподілу прибутків і збитків;
  • про органи управління і контролю, їх компетенцію,
  • про умови реорганізації та ліквідації,
  • інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

  Статут товариства з обмеженою відповідальністю, крім вищезазначених відомостей, повинен містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів. Статутом може бути встановлено порядок визначення розміру часток учасників залежно від зміни вартості майна, внесеного як вклад, та додаткових внесків учасників. Буде краще, якщо в розробці статуту вам допоможе фахівець.

  Установчі документи затверджуються рішенням засновника, якщо власників або уповноважених ними органів два і більше. Таким рішенням є протокол установчих зборів (конференції), його підписують голова та секретар зборів.

  Найменування підприємства повинно містити зазначення його організаційно-правової форми, для повних товариств і командитних товариств - прізвища (найменування) учасників товариства, які несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном, а також інші необхідні відомості.

  Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" передбачає право засновника юридичної особи зарезервувати найменування юридичної особи строком на два місяці, а для відкритих акціонерних товариств - строком на дев'ять місяців, та визначає порядок резервування.

  Установчі документи підписуються засновником (засновниками), прошиваються і нумеруються. Якщо власником (власниками) суб'єкта підприємницької діяльності є фізична особа (фізичні особи), то її (їхні) підпис (підписи) на установчих документах засвідчується нотаріусом. А якщо засновником (засновниками) є юридична особа, то підписи відповідних посадових осіб засвідчуються печатками цієї юридичної особи. Установчі документи не повинні містити положень, що суперечать законодавству.


   Підготовка установчих документів підприємства у Луцьку

  АДВОКАТ

  Матвіюк Наталія Ростиславівна
  (099) 634 86 83
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  http://www.yurist.lutsk.ua

   

   

  Rambler's Top100 HotLog  МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов

  bigmir)net TOP 100 Анализ веб сайтов